top of page

סדנאות חדשנות מקיימת

אפיון ופיתוח מוצר מקיים

האתגר: פיתוח מוצר מצליח עם יתרון סביבתי משמעותי.

התוצר: אפיון, מחקר ופיתוח בכלים ויזואלים שיתופיים לכלי תחבורה זעיר, חשמלי עם יתרון סביבתי. 

היום שאחרי ה -LCA 

האתגר: לתקשר את תוצאות ניתוח חיי המוצרים לבעלי העניין בארגון ומחוצה לו, להניע מהלכי יישום ושינוי.

התוצר: הסבר ויזואלי פנים ארגוני של מחזור חיי המוצרים השונים במכלול השירות של HP Indigo המציג את סגירת המעגלים שנעשית בארגון ועם שותפים חיצוניים.

גיבוש אסטרטגיה לקיימות

האתגרים: בחינת אסטרטגיות לקיימות במגוון ארגונים

יצירת מהלך אסטרטגי מותאם לכל ארגון בו נבדק, דוייק ואופיינו גבולות העשיה של הארגון בהווה ובעתיד ויצירת חזון לעתיד מיטבי.

התוצרים: גיבוש אסטרטגיה והצגת החזון הנבחר בפוסטר לשיתוף מחזיקי העניין.

bottom of page